RODAK

TAK!

Instagram
TikTok
YouTube

Myślę niezależnie, działam skutecznie. Wierzę w dialog.
Krzysztof Rodak

BEZPARTYJNY I NIEZALEŻNY KANDYDAT NA PREZYDENTA TARNOWA

O Tarnowie

Jakie może być nasze miasto? Takie, z którego jesteśmy dumni. Miasto zaufania społecznego. Miasto bogate. Miasto otwarte na idee, ludzi i inwestorów. Miasto komfortowe, wygodne, zielone, błękitne i ekologiczne. Miasto estetyczne i piękne. Miasto innowacyjne, odpowiadające na wyzwania przyszłości. Miasto opiekuńcze i bezpieczne. Miasto, w którym chce się żyć. Miasto dla nas wszystkich, dla młodych, przedsiębiorców, seniorów. Po prostu – Miasto Tarnowian.

BEZPARTYJNY

Nie należałem, nie należę i nigdy nie będę w żadnej partii. Doceniam partie, bo na nich opiera się demokracja. Jest w nich wielu mądrych ludzi. Znam ich i cenię. Chcę i potrafię z nimi rozmawiać. Jako równorzędny partner. O Tarnowie, o samorządzie, o regionie, o naszych ważnych sprawach.

DOŚWIADCZONY

Gdy w wolnej Polsce rodził się samorząd, będąc bardzo młodym człowiekiem, pełniłem funkcję wiceprezydenta Tarnowa. Był wtedy wielki entuzjazm. Były ważne i prawdziwie mądre zmiany. Uczestniczyłem w tym, tworzyłem nową rzeczywistość, nowy Tarnów.

TAK dla TARNOWA

Wizja

Wszystko zaczyna się od wizji. Od śmiałej koncepcji przyszłości. Od odwagi w myśleniu. Od porzucenia utartych schematów. Nic nas nie ogranicza.

Współpraca

Niezależność

Nasz program dla Tarnowa

#1
NAPRAWA FINANSÓW TARNOWA

Mądra, stopniowa i konsekwentna naprawa finansów poprzez przygotowywanie zrównoważonych budżetów oraz przemyślane, strategiczne inwestycje poprzedzone analizami skutków na wydatki bieżące miasta. Przez wiele lat Rada Miejska na wniosek prezydenta uchwalała niezrównoważone budżety, które domykano zaciąganiem kredytów lub emisją obligacji. W efekcie Tarnów jest zadłużony na ponad pół miliarda złotych i zadłużenie stale rośnie.

#2
WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA TARNOWA Z POLSKI WSCHODNIEJ

Zmiana podziału statystycznego naszego województwa, czyli wydzielenie części Małopolski Wschodniej z Tarnowem i włączenie Tarnowa do Programu Polski Wschodniej. To spowoduje przypływ do Tarnowa i tarnowskich przedsiębiorców dodatkowych, dużych unijnych środków na rozwój.

#3
TARNÓW Z ENERGIĄ TAŃSZĄ O 30%

Transformacja energetyczna, postawienie na odnawialne źródła energii i budowa społeczności energetycznych. To wpłynie na zasadnicze obniżenie kosztów ciepła i energii elektrycznej. Spowoduje podniesienie konkurencyjności przedsiębiorców, a my będziemy płacić za energię nawet 30% mniej! Wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii w energetyce, co oznacza nowe, atrakcyjne miejsca pracy.

#4
POTENCJAŁ TARNOWA WE WSPÓŁPRACY Z GMINAMI

Budowa partnerskiej współpracy z ościennymi gminami w obszarze usług publicznych z wymierną korzyścią dla mieszkańców Tarnowa i gmin. Transport zbiorowy, odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi wodno-kanalizacyjne mogą być tańsze. Współpraca przyniesie korzyści także w obszarze edukacji, kultury i sportu. To da się zrobić również w ramach Aglomeracji Tarnowskiej, tylko trzeba raz jeszcze na poważnie usiąść do stołu i zbudować mądrą strategię. Prezentacja inwestorom wspólnej oferty ukazującej duży potencjał regionu.

#5
TARNÓW MIASTEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przede wszystkim miasto wspiera tarnowskich przedsiębiorców. Nowa kultura obsługi przedsiębiorców i inwestorów. Likwidacja barier administracyjnych. Cyfrowa Mapa Biznesu Lokalnego. Przydzielenie osobistego koordynatora biznesowego dla przedsiębiorców. Wsłuchiwanie się w potrzeby tarnowskiego biznesu i proponowanie na tej podstawie najlepszych rozwiązań.

#6
TARNÓW Z TRZECIM ZJAZDEM Z AUTOSTRADY

Budowa trzeciego zjazdu z autostrady w okolicach Klikowej ożywi tereny i wygeneruje nowe strefy aktywności gospodarczej.

#7
ZIELONY TARNÓW BEZ NISKIEJ EMISJI

Likwidacja źródeł niskiej emisji. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Sprawiedliwa transformacja.

#8
OSIEDLA BEZEMISYJNE I NOWY ŁAD PRZESTRZENNY

Przemyślana i dalekosiężna strategia mieszkalnictwa nakierowana na nowych mieszkańców, a jednocześnie młodych tarnowian, by zostali w Tarnowie. Oznacza to przede wszystkim kompleksową koncepcję i budowę osiedli bezemisyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. W konsekwencji to tańsze, komfortowe i nowoczesne mieszkania na wynajem czy własność.

#9
TARNÓW Z PRZYJAZNYMI OSIEDLAMI

Sporządzenie przy współpracy ze spółdzielniami, zarządcami, wspólnotami
i właścicielami, programów dostosowania osiedli mieszkaniowych do zmieniających się potrzeb mieszkańców i wyzwań nowoczesności. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych i parkingowych poprzez m.in. reorganizację ruchu oraz małej architektury osiedlowej, tworzenie miejsc do uprawiania sportu, rekreacji, zabawy i wypoczynku.

#10
TARNÓW Z TĘTNIĄCĄ ŻYCIEM STARÓWKĄ

Ożywienie centrum Tarnowa, a szczególnie Starówki, głównie przez budowę wielopoziomowego parkingu nadziemno-podziemnego. Zielona i błękitna rewitalizacja w kompleksowym planie architektonicznym.

#11
TARNÓW RENESANSOWY I WIELOKULTUROWY

Przedefiniowanie promocji miasta dla pobudzenia potencjału turystycznego. Oparcie jej na  elementach pięknej i bogatej mieszczańskiej tradycji, renesansowego miasta, miasta wielu kultur. Promowanie ludzi, którzy kształtowali i kształtują rzeczywistość w Tarnowie oraz są naszymi ambasadorami w Polsce, Europie i na świecie. Ponadto pokazywanie tradycji i bogactwa kulinarnego oraz promowanie enoturystyki.

#12
SZKOŁA WOLNA OD HEJTU, SZKOŁA Z AI

Działania wspierające uczniów oraz budujące ich świadomość i odpowiedzialność prawną. Transformacja szkół w kontekście upowszechnienia rozwiązań sztucznej inteligencji – wykorzystanie szans i przeciwdziałanie zagrożeniom

#13
TARNÓW POLSKĄ STOLICĄ EDUKACJI CYFROWEJ

Wspieranie rozwoju profesjonalnych umiejętności z zakresu programowania czy też przełomowych technologii: Wirtualnej Rzeczywistości, druku 3D, chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji. Wykorzystanie lokalnego potencjału w zakresie edukacji cyfrowej poprzez systemowe działania tarnowskich szkół we współpracy ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie.

#14
TARNÓW WSPIERA ROZWÓJ SEKTORA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Otwartość na współpracę z przedsiębiorcami i inwestorami branży IT, nowoczesnych technologii medycznych, automatyki i robotyzacji, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Aktywność miasta w inicjowaniu klastrów i parków technologicznych, preferencyjne warunki dla inwestorów w sektorze nowoczesnych technologii, co stworzy nowe, atrakcyjne miejsca pracy oraz nowe ścieżki rozwoju zawodowego, szczególnie dla młodych tarnowian.

#15
DIALOG Z WYŻSZYMI UCZELNIAMI

Realny dialog ze środowiskiem wszystkich tarnowskich szkół wyższych, zmierzający do wspólnego wypracowania planu rozwoju uczelni i stanowiący impuls rozwojowy dla Tarnowa. Wsparcie Akademii Tarnowskiej w rozbudowie kampusu o nowy akademik i „kamienicę doktorską”.

#16
TARNOWSKIE LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI

Zbudowanie przestrzeni współpracy pomiędzy stowarzyszeniami, fundacjami, uczelniami, instytucjami naukowymi, przedsiębiorcami oraz miastem. Będzie to przestrzeń służąca kreacji i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć nakierowanych na rozwój miasta przyszłości. Otwarcie miasta na kreatywnych tarnowian, którzy będą mogli przedstawiać swoje wizje i projekty.

#17
TARNOWSKA FABRYKA MŁODYCH LIDERÓW

Aktywne budowanie społeczeństwa obywatelskiego młodych tarnowian. Miasto tworzy przestrzeń dla aktywności jego młodych mieszkańców poprzez włączanie ich we wspólnotę samorządową. Młodzi tarnowianie będą mieli możliwość budowy własnych środowisk samorządowych, które odgrywać będą w przyszłości ważną rolę dla miasta.

#18
TARNÓW ROZUMIE SENIORÓW

Wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego seniorów. Wspieranie aktywizacji i poprawy jakości życia osób starszych, co pozwoli na dłuższe utrzymanie aktywności zawodowej i społecznej. Postawienie na skoordynowaną współpracę z organizacjami pozarządowymi, sektorem medycznym oraz z systemem opieki społecznej.

#19
TARNÓW WSPIERA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Likwidacja barier uczestnictwa w życiu społecznym, przystosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych czy starszych. Asystentura ważnym elementem polityki społecznej.

O mnie

Krzysztof Rodak tarnowianin z urodzenia i wyboru.
Ukończył SP nr 16 i równolegle szkołę muzyczną.
Absolwent I LO w Tarnowie, klasy matematyczno-fizycznej.
Na Politechnice Gdańskiej uzyskał tytuł magistra-inżyniera.
Ukończył studium menedżerskie polsko-austriackie organizowane przez Austriacką Federalną Izbę Gospodarczą.
Opracował i zrealizował programy restrukturyzacji tarnowskiego ciepłownictwa: likwidacja kotłowni węglowych, modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych, wdrożenie telemetrycznego systemu nadzoru pracy węzłów cieplnych w oparciu o wybudowaną sieć światłowodową.
Doprowadził do dwukrotnego powiększenia przez MPEC udziału w tarnowskim rynku ciepła oraz do pozyskania akcjonariuszy: WFOŚ w Krakowie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Na modernizację tarnowskiego ciepłownictwa pozyskał preferencyjne źródła finansowania, m.in. z konwersji polskiego zadłużenia, unijnych, norweskich i krajowych funduszy. Spółka weszła na rynek producentów energii elektrycznej w kogeneracji, stając się liderem polskiego ciepłownictwa.
Jest współtwórcą i założycielem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Pełnił funkcję członka Rady Izby, a po utworzeniu oddziałów – przewodniczącego Rady Oddziału Południowo-Wschodniego.
Równolegle pracował w radach programowych, prowadził szkolenia i wykłady.
W 2021 r., po zakończeniu kadencji zarządu, wycofał swoją aplikację do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki w kolejnej kadencji. Powodem, brak akceptacji strategii właścicielskiej Gminy Miasta Tarnowa, w szczególności dotyczącej polityki dywidendalnej oraz odrzucenie oferty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dalszego uczestnictwa w spółce.
Po odejściu z MPEC S.A. rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą o profilu energetycznym. Jest współzałożycielem i współfundatorem oraz wiceprezesem Fundacji Przyjazna Energia z misją i celami nakierowanymi na wspieranie transformacji energetycznej, poszanowania energii i środowiska naturalnego.
W dalszym ciągu pozostaje konsultantem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
W latach 1996-1998 pełnił funkcję wiceprezydenta Tarnowa. Do Zarządu Miasta powołany został przez Radę Miejską. W trakcie pełnienia funkcji nadzorował m.in. realizację miejskich inwestycji, sektor komunalny, kulturę, pomoc społeczną i funkcjonowanie spółek komunalnych.
Urodził się 29.05.1961 r. Jest żonaty, ma dwoje dzieci i wnuczkę.
Pasjonuje się muzyką jazzową, fizyką kwantową, brydżem sportowym oraz żeglarstwem.

Felietony

Programy TV

Alfabet Rodaka

czyli nieco od kuchni

To taka forma przedstawienia mojej osoby. Czym się interesuję, co jest dla mnie ważne, bez wielkich słów.

Brydż sportowy oczywiście! To piękny sport, mój ukochany. Rozwija przydatne w życiu kompetencje: logika, prawdopodobieństwo, statystyka, wnioskowanie, komunikacja społeczna, psychologia. Na tym opiera się gra. W Skandynawii czy krajach Beneluksu brydż jest jednym z obowiązkowych przedmiotów szkolnych! W III LO w Tarnowie też jest klasa z brydżem sportowym. No i jeszcze seniorzy. Brydż sportowy poprawia koncentrację i pamięć, jest świetnym sposobem na wspólne i twórcze spędzanie czasu, to też profilaktyka różnych chorób, m.in. Alzheimera.

Ciepło jest w moim życiu stale obecne, w każdym wymiarze i odkąd pamiętam. Najpierw to oczywiście ciepło rodzinnego domu. W moim dorosłym życiu, zawsze starałem i staram się takie samo ciepło budować wśród swoich bliskich. Przez większą część mojego życia zajmowałem się ciepłownictwem. Ciepło było obecne w moim życiu zawodowym, oddawałem się temu bez reszty, czerpiąc z każdych sukcesów ogromną satysfakcję. Oczyszczając Tarnów z kotłowni węglowych zbudowaliśmy najnowocześniejszy system ciepłowniczy.

Rozmowa. Spokojna, mądra, uważna. Wsłuchanie w drugiego człowieka, jego argumenty, sposób myślenia, wartości. Dialog jest koniecznym warunkiem powodzenia każdego przedsięwzięcia. Tego dialogu nie widzę. Niestety. Szczególnie w obszarze polityki i samorządu. Jakby zatracono zdolność rozmowy. Dialog często jest mylony z prezentacją przez strony swoich stanowisk połączoną z krytycznymi ocenami drugiej strony. Nie liczy się porozumienie, liczy się zwycięstwo za wszelką cenę łącznie z upokorzeniem drugiego człowieka. A przecież w mądrym dialogu wykuwa się kompromis.

Rozumiem ją bardzo szeroko. Jako piękno wokół nas, ale i w nas samych. Estetyka w wymiarze miasta i przestrzeni społecznych, to nasza wspólna dbałość, nasza odpowiedzialność. To także niezgoda na bylejakość, dziadostwo i brzydotę. Źle się żyje w nieestetycznych przestrzeniach!

Już w szkole średniej interesowałem się przedmiotami ścisłymi. Na początku studiów szybko zorientowałem się, że to czego mnie uczono to tylko część prawdy i dużo uproszczeń. Fizyka XX wieku otworzyła nowe karty myślenia o rzeczywistości. Odkrywałem, że największe umysły świata myliły się i odrzucały dzisiaj obowiązujące teorie naukowe. Warto się zanurzyć w teorię względności Einsteina, fizykę kwantową, poznać sposób myślenia najwybitniejszych umysłów i nowe odkrycia. Aby w pełni dostrzegać piękno teorii fizycznych warto zanurzyć się również w przestrzenie matematyki.

Żyjemy w zglobalizowanym świecie, świecie globalnej informacji, w świecie sztucznej inteligencji. To wpływa na nasze myślenie, wybory, decyzje, zachowania. Dla mnie osobiście ważne jest, by w tym wszystkim nie zatracić swojej tożsamości i samodzielności myślenia. Stąd kluczowe stają się nasze wartości, tradycje i lokalność.

Jak rzadko mówimy dzisiaj o honorze! A przecież jeszcze nie tak dawno honor był jedną z najważniejszych kategorii opisujących człowieka, jego ważną, często decydującą cechą. Dzisiaj, o ile jeszcze w życiu codziennym, prywatnym zdarza się o kimś powiedzieć w kategoriach honoru czy dyshonoru, o tyle w przestrzeni publicznej honor traktowany jest jako zbędna cecha, zamieniona na popularność za wszelką cenę. Honor to odpowiedzialność za własne słowa i czyny. Zobowiązanie i słowo jest jednoznaczne z jego realizacją. Człowiek honorowy, to człowiek prawy, uczciwy, odpowiedzialny za siebie i otoczenie.

Innowacyjność to przyjmowanie nowych wyzwań, wykorzystywanie nowych technologii, postępu, ale też nowe spojrzenie kolejnych pokoleń. Zmieniają się nasze oczekiwania i wymagania. Ważne, aby zmiany służyły ludziom, naszej planecie, naszemu rozwojowi. Rozwojowi technologii towarzyszą również zagrożenia, dlatego lokowaniu się w nowoczesności musi towarzyszyć troska o nasze wartości, naszą niezależność. AI puka do naszych drzwi!

Kreatywność rozumiem, jako tworzenie, budowanie, inspirowanie, inicjowanie. W każdym aspekcie życia, to właśnie kreatywność stoi przed rozwojem. Rozumiem ją, jako nieustanne tworzenie projektów, pomysłów, z których czerpiemy i wybieramy najlepsze rozwiązania. Kreatywność to twórczość, świeżość, innowacja, którym tworzymy wolną, nieograniczoną przestrzeń.

Miasto jest jak wielki organizm, który żyje i oddycha dzięki swoim mieszkańcom. Jest zbudowane z różnych, na pozór niezależnych, ale w istocie powiązanych ze sobą elementów pełniących ważne funkcje. Ale to ludzie nadają miastu życie. To oni tworzą kulturę miasta, jego atmosferę, klimat i charakter. Ludzie są sercem i rozumem miasta. Tworzą jego dynamikę i energię. Każdy z nas przyczynia się do kształtowania miasta poprzez swoją pracę, aktywności, ambicje. Ludzie tworzą miasto, ale jednocześnie miasto kształtuje ludzi. To proces dwukierunkowy. Z jednej strony miasto stymuluje ludzi, wpływa na ich zachowania i postawy, z drugiej to oni decydują, jakie miasto chcą budować, w jakich przestrzeniach chcą żyć.

No to jak Panowie, płyniemy…? Płyniemy! Jest w tym wielka, przeogromna wartość. Chwilowa ucieczka w inne światy. W świat trzcin, fal, pomostów, marin. W bezkresne mazurskie jeziora. W ciszę Puszczy Piskiej. W gwar Mikołajek. W smażone okonie u p. Krysi. W leśniczówkę Pranie, gdzie późną nocą mistrz Gałczyński wychodzi na samotny spacer. W wędzone węgorze w Giżycku. W kiełbaski smażone na ognisku, gdzieś na biwaku. W liczenie niezliczonych gwiazd na rozgwieżdżonym niebie. W magiczne śluzy przenoszące nas ku następnym jeziorom. W kołysanie łajby do snu. W rytmiczne szanty. W długie w noc rozmowy z Przyjaciółmi. W późno sierpniowe pływanie.

Mam marzenie… I have a dream…. Tę frazę, te słowa Martina Luthera Kinga, zna chyba każdy. Od takich słów, mądrych, ważnych, natchnionych wręcz, zaczynają się zmiany. Trzeba mieć marzenia! Nie bać się ich. Nawet to, co dzisiaj wydaje się niemożliwe i dalekie jak gwiazdy, może okazać się realne i w zasięgu ręki. Oczywiście, same marzenia nie wystarczą, są impulsem, ale kluczowym. Są początkiem. Marzenia, wizja, słowa, działania.

Niezależność to stan umysłu, a także odwaga niezbędna do braku zgody na wszystko. Często mamy do czynienia z ludźmi, którzy prezentują własne poglądy z zastrzeżeniem, że podejmowane decyzje nie będą od nich zależne i co gorsza są zobowiązani do lojalności. Skąd my to znamy! Niezależność to działanie w zgodzie z własnymi wartościami, nie należy jednak jej budować bez otwarcia na innych ludzi i poglądy. Można być otwartym i równocześnie niezależnym.

Pamiętam, jak wiele lat temu przedstawiałem strategię likwidacji w Tarnowie kotłowni węglowych, modernizacji i budowy nowoczesnych sieci ciepłowniczych, zwiększenia efektywności energetycznej. Miałem wtedy wrażenie, że jestem jedynym, poza kilkoma jeszcze liderami w MPEC, który wierzy w ten plan. A dzisiaj to rzeczywistość i nie wyobrażamy sobie, że mogłoby być inaczej. Jednak środowisko i technologia stawiają nowe wyzwania. Dlatego przedstawiłem kolejną ambitną strategię i… i znowu jest jak przed laty. Ale ja jestem realnym optymistą. Wierzę w ludzi, ich potencjał, mądrość i dobrą wolę. Mimo wszystko.

Kiedyś wybitny filozof Leszek Kołakowski napisał, że koniec końców w życiu najważniejsze to mieć przyjaciół. Absolutna zgoda! Przyjaciel to nasz największy kapitał. Przyjaciel daje nam przestrzeń do dobrej rozmowy albo mądrego milczenia. Do spędzania czasu razem albo świadomości, że zawsze i w każdej chwili tak może być. Do tego serdecznego porozumienia, ale i rozumnego sporu. Do drobnych gestów, które budują nasze bezpieczeństwo i dobrostan. Przyjaciel to bardzo duże słowo. Mam to szczęście, że kilka osób mogą nazwać przyjaciółmi. I mam głęboką nadzieję, że i oni też tak o mnie myślą.

Rodzina to wzajemność, relacje, sympatia, uśmiech, bycie razem. To czas, który liczy się wspólnymi rozmowami, posiłkami, wakacjami. Ale to także codzienność, dbanie o siebie nawzajem, dawanie sobie siebie, dzielenie się myślami. Rodzina to nasza przestrzeń komfortu. Jest najważniejsza. Po prostu.

Samorząd to przestrzeń, w której twórczo i kreatywnie buduje się bogactwo miasta i mieszkańców. W której poprzez mądry dialog i otwartość na idee, niezależne myślenie i skuteczne działanie, tworzy się wartość miasta. We współpracy, ponad podziałami i z udziałem mądrych gospodarzy z sąsiednich samorządów. Przez wiele lat obraz tarnowskiego samorządu wyglądał inaczej. Wielu tarnowian uważa, że nie może być inaczej, że to infantylne myślenie. A ja właśnie taki widzę samorząd, otoczony mądrymi ludźmi, otwarty, ambitny. Samorząd uważam za największą zdobycz demokracji, jest naszym lokalnym dobrem budującym siłę i pozycję Polski.

Tarnów, moje miasto rodzinne. Tu powstały moje wspaniałe wspomnienia… dziecinne zabawy… kumple z podwórka… przyjaźnie ze szkoły muzycznej… pierwsze fascynacje w zespole muzycznym… nowe środowisko licealne ambitnej młodzieży… Tu rodziły się pierwsze przyjaźnie, niektóre przetrwały do dziś. Dalej, dorosłe życie z wyboru, oczywiście w Tarnowie. Zaangażowanie w sprawy miasta, aby było lepsze, piękniejsze. Dzisiaj Tarnów, chociaż zupełnie inny niż ten ze wspomnień, zajmuje w moim sercu niesłychanie ważne miejsce.

Jest taki film „Piękny umysł” Rona Howarda z Russelem Crowe i całą rzeszą gwiazd kina. Wspaniały obraz, jeden z moich ulubionych. Zasłużenie zgarnął sporo Oscarów i pokaźny worek innych nagród. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie – absolutny must see! To fabularyzowana biografia matematyka, geniusza Johna Nasha, twórcy teorii gier, która polemizowała, a właściwie obaliła twierdzenia klasycznej teorii ekonomii Adama Smitha. Nie będę Wam opisywał fabuły, psuł przyjemności oglądania. Ale jedno powiedzieć muszę, otóż, bezpośrednim impulsem powstania teorii Nasha, była piękna kobieta, którą pewnego wieczoru John zobaczył w pubie w Princeton…

Od wizji wszystko się zaczyna. Myślę oczywiście o sprawach społecznych, sprawach mojego miasta. Tarnowa. Nie bójmy się o tym mówić, zarażać innych dobrą energią. Wizja potrafi odbudować wspólnotę. Potrafi zjednoczyć wszystkich wokół siebie. Patrzmy na nasze działania w horyzoncie wykraczającym poza rok budżetowy, kadencje. Miejmy świadomość, że tworząc wizje zostawiamy coś wartościowego naszym następcom, następnym pokoleniom.

Zaufanie jest osią cywilizacyjnego rozwoju, jej fundamentem. Pisali o tym wybitni socjologowie – Anthony Giddens czy Piotr Sztompka. Zgadzam się z tym, co do joty. Niestety, ostatnie lata w Tarnowie to wyraźny deficyt zaufania społecznego. Widać to w relacjach między mieszkańcami a władzą, między mieszkańcami a politykami i partiami, między radnymi a prezydentem oraz między samorządem a parlamentarzystami. Odbudowanie zaufania społecznego uważam za kluczowy obszar do zmiany w naszym mieście. Począwszy od zachęcania do aktywności obywatelskiej i tworzenia inicjatyw oddolnych, do przyjaznego urzędu, kreatywnych pracowników i przejrzystych procedur.

Kontakt